Infolinka: 0915 648 588 (Po-Pi 08:00 - 19:00 | So 08:00 - 13:00)
Eshop zľava: 10% na všetko

Nákupom v eshope získate zľavu 10% na celý nákup oproti nákupu v kamennej predajni.


Zľava bude započítana v košíku na celú sumu nákupu.

Rybárske potreby Ryba
Tovar skladom
odosielame do 24h
0 ks

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu Rybarskepotrebyryba.sk
/neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok/

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u obchodníka a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania) na všetok ponúkaný
tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky ale postupuje sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od obchodníka ak si tovar preberá kupujúci osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť do dvoch mesiacov od zistenia vady najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Odporúčame však reklamáciu uplatniť bezodkladne.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
   a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu na používanie,
   d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   f) poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,
   g) neodbornou montážou alebo demontážou, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy,
   h) zásahom do produktu, ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré kvalitatívne zlepšujú produkt ale neboli vykonané výrobcom alebo ním poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru,
   i) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je napríklad pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť za účelom vykonania obhliadky predmetu reklamácie obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkom.
10. Predávajúci potvrdí prijatie vytknutia vady a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme s uvedením lehoty do ktorej zabezpečí aby vadu odstránil. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne v prípade že vytknutie vady bolo zamietnuté.
11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. To však neplatí ak z objektívnych dôvodov, ktoré obchodník nemohol ovplyvniť nebolo možné vybaviť reklamáciu v danej lehote, to najmä ak pre vybavenie bolo potrebné zaobstarať príslušné .
12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
   a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
   b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
   c) predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
   d) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, to platí aj v prípade že obchodník vyhlásil, že tovar má určité vlastnosti alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže neprevdivým,
   e) ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
13. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
14. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
15. Ak si kupujúci neprevezme vec do 6 mesiacov odo dňa kedy ju mal prevziať, môže ju predávajúci predať. Pri veci vyššej hodnoty musí predávajúci o svojom zámere predať vec upovedomiť kupujúceho a poskytnúť dodatočnú lehotu na prevzatie veci a to všetko podľa ust. § 623 ods 5) Občianskeho zákonníka.
16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
18. Kontakt pre zasielanie reklamácií PNEUMATO s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, info@rybarskepotrebyryba.sk